Period Monzingo Judy Russell Deborah
1 prep prep Eng prep
2 10th Eng CE w/ Nellen Eng H CE w/ Nellen
3 prep CE Prep CE
4 Ramp up prep Eng Eng w/Russell
5 Ramp-Up Prep Eng Eng w/ Russell
6 Lunch Lunch Lunch Lunch
7 10th Eng w/Monzingo tech Prep
8 10th Eng w/ Monzingo Prep Prep